Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INDUSTRIDESIGNPROJEKT AIDEA20
Industrial Design Project A

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE165. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: För att få godkänt på kursen krävs att studenten genomför ett mindre produktutvecklingsprojekt. Arbetet skall innehålla projektfaserna idégenerering, skissarbete i två och tre dimensioner inklusive skissmodeller i enkla material, prototypframtagning och presentation. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en förståelse för möjligheter och begränsningar vid olika tillverkningsprocesser.
ha visat förmåga att utföra ett mindre produktutvecklingsprojekt

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att tillämpa sina nya kunskaper i projektform.

Innehåll

Litteratur
The Nature and Art of Workmanship, David Pye, The Herbert Press Limited
The Nature and Aesthetics of Design, David Pye, The Herbert Press Limited
Collapsibles, Per Mollerup, Thames &Hudson