Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGNERNS VERKTYGIDEA01
Tools for a Designer

Antal högskolepoäng: 14. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE020 och IDE160. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Adj. universitetslektor Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter. Övrigt: Undervisningsform Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept. Vidare är syftet att ge en handfast förståelse för relationen form/teknik/material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen startar med en introduktion av verkstadens möjligheter och restriktioner, vilken syftar till att studenten på sikt ska kunna arbeta mer och mer självständigt med verkstadens maskinpark.

Skiss- och ritteknik introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

Litteratur
Wim Muller: Order and meaning in Design, Lemma, ISBN 90 5189 6298
Andersson,N: Skissteknik. En Handbok i visualisering av designförslag, Umeå
Karlebo Handbok, Liber, ISBN 91 4701 5586