Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
YRKESPRAKTIKIDE100
Practical External Training

Antal högskolepoäng: 30. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Inget område. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Förkunskapskrav: Minst 150 högskolepoäng på programmets kurser. Prestationsbedömning: För godkänt krävs att studenten har genomfört minst 16 veckors praktikperiod . Stundenten skall dessutom muntligt och skriftligt ha redovisat sina erfarenheter av praktiktiden och praktikföretaget. Hemsida: http://www.ide.lth.se/.

Syfte
Praktiken är en strategisk del av utbildningen. Under denna tid får studenten möjlighet att utveckla sin kunskap avseende olika aspekter på rollen som industridesigner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs skall studenten ha tillämpat och verifierat sina färdigheter i en företags- eller studiomiljö och på så sätt kunna fortsätta mera fokuserat eller stämma av de kommande studierna.

Innehåll
Studentens praktikhuvudman bestämmer innehåll i praktiktiden tillsammans med kursansvarig och student.

Litteratur
Ingen kurslitteratur