Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GLASDESIGNIDE025
Glass Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: ID5, KID2, MID1. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på studentens närvaro, grad av medverkan och hur studenten genomför kursens olika övningar. Övrigt: Kursen är uppbyggd så att efter föreläsning och praktisk demonstration ges studenten möjlighet att själv öva under sakkunnig handledning. Kursen ges i samarbete med Danish Design School (Danmarks Designskole) i Köpenhamn och på Bornholm, där den kommer att genomföras. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att kunna förstå grunderna för glastillverkning och olika tekniker som används i glasindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna presentera skisser av en designidé för en liten glasprodukt. Studenten ska kunna förstå de grundläggande frihands blåsteknikerna och de fysiska krav som ställs på form likväl som grundläggande kemi, expansionskoefficienter och kylning av glas. Studenten skall även tillägna sig grundläggande tekniker för kallbearbetning av glas som är nödvändiga i glasdesign. Professionella glasblåsare tillverkar ett föremål baserat på ett designförslag.

Innehåll
Kursen inleds med en föreläsning om glasdesignhistoria och industri från 1900 till idag. Tekniker i frihandsblåsning introduceras och övas kombinerat med varm och kallbearbetning av glas. Slipnings- och skärtekniker med diamantsågmaskin introduceras och redskapskunskap och säkerhetsföreskrifter genomgås. Utbildningen kan komma att utökas med besök på lokala glasverkstäder. Ytterligare föreläsningar om kemi, utvidgningskoefficient och glödgning kommer att hållas under kursens gång.

Litteratur
Glashistorieböcker, samtida glasdesignböcker och tidskrifter, samt filmer kommer att göras tillgängliga under kursens gång.