Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
JAPANSKA FÖR TEKNIKERGEMA70
Japanese for Engineers

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4, B4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, V4, W4. Kursansvarig: Kazuyo Lundström, Kazuyo.Lundstrom@ostas.lu.se, Japanska. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Övrigt: Kursen består av föreläsningar och gruppövningar på kvällstid. Studenten tillägnar sig kunskaper motsvarande Textkurs 1 inom Nybörjarkurs 1 (JAPA11) i japanska som ges vid Språk-och litteraturcentrum. Hemsida: http://www.sol.lu.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ägnas huvudsakligen åt praktiska språkfärdigheter i japanska, d.v.s. grammatisk struktur, ordförråd, hörförståelse, läsning av enkla texter samt skriftlig och muntlig framställning. Skriftsystemen hiragana och katakana gås igenom och även vissa grundläggande kanji-tecken. Det ges också föreläsningar om grundläggande teoretisk japansk grammatik.

Litteratur
Banno, Eri et al. An Integrated Course in Elementary Japanese: Genki I. Shokyû Nihongo Genki. Tokyo: The Japan Times. 1999. 344 s. ISBN4-7890-0963-7
Pettersson, N-O. Japansk syntax. Nihongo tôgohô. Lund: Studentlitteratur. 1995. 288 s. ISBN 91-44-49711-3
Övningsmaterial framställt av enskilda lärare tillkommer