Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTERNATIONELL PROJEKTKURS I REGLERTEKNIKFRT100
Automatic Control, International Project Course

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förkunskapskrav: FRT010 Reglerteknik AK. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i kurserna FRT130, FRT020, FRT031, FRT075, FRT041, FRT050, FRT090, FRT095, FRTN01, FRTN05, FRTN10, FRTN15. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRT100/.

Syfte
Syftet med kursen är att befästa grundläggande reglerteknikkunskaper, att ge en erfarenhet av geografiskt distribuerat projektarbete samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges i samarbete med Ecole des Mines de Nantes (EMN), Frankrike. Ett projekt består av tre-fyra teknologer från LTH och lika många från EMN. Projektet är baserat på ett industriellt problem. Under lp 1–2 arbetar respektive delgrupp på sin egen skola och kommunicerar med hjälp av videokonferenser, email, etc. Kursen avslutas med en intensivvecka då samtliga i projektet träffas. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt. Vartannat år definieras projektet av EMN och kursen avslutas i Nantes och vartannat år definieras projektet av LTH och kursen avslutas i Sverige. Projekten har ofta industriell anknytning.

Litteratur
På grund av kursens natur ingår ingen fast kurslitteratur. Skriftligt material delas ut baserat på de krav som det aktuella projektet ställer.