Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSERFMSF10
Stationary Stochastic Processes

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMS045, FMS047 och MASC04. Valfri för: C4, C4ks, C4ssr, D4, D4bg, D4ssr, E4, E4bg, E4ks, E4mt, E4pe, E4ssr, F4, F4bm, F4fm, F4ssr, I4, I4fir, L4, M4, MWIR1. Kursansvarig: Prof Andreas Jakobsson, andreas.jakobsson@matstat.lu.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt kunskaper i komplex och linjär analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk närvaro på laborationerna samt godkänd projektrapport. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med FMS045 eller FMS047. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/.

Syfte
Studenten ska tillägna sig en verktygslåda med begrepp och modeller för beskrivning och hantering av stationära stokastiska processer inom många olika områden, t.ex. signalbehandling, reglerteknik, informationsteori, ekonomi, biologi, kemi, medicin. De matematisk-statistiska momenten illustreras därför genom rikligt med exempel från olika tillämpningsområden.

Kursen ska också ge studenten förmågan att identifiera förekomsten av stationära processer i andra kurser inom utbildningen, använda kunskaper om stationära processer på andra kurser och överföra begrepp och verktyg mellan olika kurser som bygger på stationära processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Lindgren, G & Rootzén, H: Kompendium i Stationary Stochastic Processes. Lund 2009.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer och projektrapport.