Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KEMOMETRIFMS210
Chemometrics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS234. Alternativobligatorisk för: B3. Valfri för: B4l, B4lm, B4mb, K4l, K4p, N4, Pi4. Kursansvarig: Tekn. Dr. Malin Sjöö, Malin.Sjoo@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik, grundläggande färdigheter i Matlab. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Syfte
Bygga vidare på kunskaperna i försöksplanering för att kunna planera och genomföra mer komplicerade försök samt analysera datamaterial i flera dimensioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Fullständiga och reducerade faktorförsök. Responsyteanalys. Klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och PLS.

Litteratur
Brereton, RG: Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant. Wiley 2003.