Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSER, PROJEKTDELFMS047
Stationary Stochastic Processes, Project Work

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMSF10 och MASC04. Alternativobligatorisk för: I3, Pi2. Valfri för: D4. Kursansvarig: Lektor Maria Sandsten, sandsten@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: Påbörjad FMS045 Stationära stokastiska processer. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Detta är en utökning av kursen Stationära stokastiska processer med ett projekt. Får inte ingå i examen tillsammans med FMSF10. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms047/.

Syfte
Förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMS045: Stationära stokastiska processer samt vidarutveckla förmågan att kommunicera resultat och resonemang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Praktisk färdighet i att identifiera och analysera stationära stokastiska processer. Tillämpningarna hämtas främst från signal- och bildbehandling, reglerteknik, ekonomi och tillförlitlighetsteknik.

Litteratur
Se FMS045. För varje specifikt projekt kan kompletterande litteratur anvisas.