Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
NUMERISKA METODER FÖR DATORGRAFIKFMN100
Numerical Methods in CAGD

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: C4, D4, D4bg, E5, E5bg, F5, F5bg. Kursansvarig: Carmen Arevalo, carmen@maths.lth.se och Anders Holst, ah@maths.lth.se, Numerisk analys. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01/05 Matematik, endimensionell analys och FMN011/FMN050 Numerisk analys, EDA221 Datorgrafik eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN100.

Syfte
Dagens datorgrafikprogram baseras på numeriska metoder för att snabbt konstruera kurvor och ytor. Kursens syfte är att i detalj visa de grundläggande algoritmerna och deras grundprinciper. Kursen är en viktig länk mellan utbildningen i numerisk analys och datorgrafikens kurskedja.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna konstruera beräkningbara approximationer till kurvor och ytor. Vidare skall studenten självständigt kunna implementera och använda dessa algoritmer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna välja, implementera och använda beräkningsalgoritmer på dator och skall kunna bedöma resultatets relevans och noggrannhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- med adekvat terminologi och logiskt välstrukturerat redogöra för konstruktion av grundläggande numeriska metoder och algoritmer.

- med adekvat terminologi och algoritmiskt välstrukturerat redogöra för numerisk approximation av kurvor och ytor.

Innehåll
Polynom- och Splineinterpolation, Bézierkurvor, de Casteljaus algoritm, blossoms, de Boors algoritm och de Boor punkter, kontrollpolygoner, NURBS, olika sätt att parametrisera kurvor, ytor och algoritmer för det tvådimensionella fallet.

Litteratur
Farin, G: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, ISBN 0122490541, Academic Press, 1996.
Boken kan komma att bytas ut.