Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FINITA VOLYMMETODER FÖR CHOCKLÖSNINGARFMN091
Finite Volume Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, F4bs, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Anders Holst, ah@maths.lth.se, Numerisk analys. Förutsatta förkunskaper: FMA021 Kontinuerliga system och FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och ev. muntlig tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN091.

Syfte
Syftet med kursen är att ge utökade kunskaper om och utveckling och tillämpning av moderna metoder för konservationslagar. Tonvikten ligger på att visa samspelet mellan matematiska egenskaper hos modellen och valet av diskret approximation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa gedigen kunskap om matematiska och numeriska svårigheter vid beräkning av chocklösningar och en djup förståelse för tillämpning och utveckling av moderna metoder för olinjära konservationslagar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Hyperboliska konservationslagar och deras grundegenskaper (lösning i svag mening, energiestimat, symmetrisering och entropi, chockvågor, Riemannproblem, Kruzkovlösning, stabilitet i L1). Numeriska metoder och deras stabilitet (upwind-, central-, och relaxationsmetoder, TVD-schema och limiters, högre ordningens rekonstruktioner, felestimat via Kruzkovteori). Simulering av vågor i grunt vatten och gasdynamik med användning av CLAWPACK.

Litteratur
1. Randall LeVeque: Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems ISBN 0-521-00924-3, Cambridge Univ. Press, 2002.
2. Helge Holden and Nils Henrik Risebro: Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws, Springer, New York, 2002.