Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MILJÖSYSTEMANALYS: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGFMIN10
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI085. Valfri för: L4fr, V4. Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: GEMF01, FMI031 eller VTVA05. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Ett projektarbete och inlämningsuppgifter genomförs individuellt eller i grupp samt redovisas både skriftligt och muntligt. Obligatorisk närvaro vid övningar, seminarier, studiebesök och redovisningar. Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt tränas i kritiskt tänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att reflektera över den egna inlärningsprocessen.

Innehåll
Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har utvecklats och används som ett hjälpmedel i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av MKB i samband med projekt och MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan: Stategisk miljöbedömning (SMB).

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskningar, redovisningar, eventuella studiebesök. Genom att medverka vid genomförande av delar av en miljökonsekvensbeskrivning och granska befintliga miljökonsekvensbeskrivningar får kursdeltagarna insikt i olika metoder och i instrumentets styrkor och svagheter.

Litteratur
Kjellander, C, Hedlund, A: MKB – introduktion till miljökonsekvensbeskrivning. Studentlitteratur 2007.
Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket 2006.
Wallentinus, H-G (red.): MKB. perspektiv på miljökonekvensbeskrivning. Lund: Studentlitteratur 2007.
Myndighetspublikationer, artiklar, stenciler.
Referens: Glasson, J, Therivel, R, Chadwick A: Introduction to environmental impact assessment. Routledge 2005 (3rd edition).
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående, men på grund av områdets utveckling kan listan komma att ändras.