Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MILJÖSYSTEMANALYS OCH HÅLLBAR UTVECKLINGFMIF10
Environmental Systems Studies and Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMIF01, FMIF15 och GEMF01. Obligatorisk för: Pi3. Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Minst två inlämningsuppgifter skall utföras enskilt eller i mindre grupper. Den ena uppgiften utgörs av en analys av en aktuell frågeställning, som relateras till viktiga moment i kursen. Det inlämnade arbete skall vara av formen kortfattad vetenskaplig rapport, och den diskuteras/försvaras muntligt. Den andra uppgiften är av beräkningskaraktär, och skall innefatta såväl beräkningar som en självständig kritisk kommentar till beräkningarnas resultat. Obligatoriskt deltagande i diskussionsseminarier. Övrigt: Skriftlig tentamen i december. Lp 3 upptas huvudsakligen av inlämningsuppgifter och seminarier. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Många civilingenjörer kommer att verka i större företag, ofta på en internationell marknad. Med kompetensen följer även ett personligt ansvar för t ex resurs- och miljöfrågor. I detta samband behövs inte bara kunskap om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även kännedom om samhällets ramar för miljöarbetet och om metoder inom näringslivet. Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer, så att de kan hantera miljö- och resursfrågor, som de kan komma att möta i sin framtida yrkesutövning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Beskrivning av samhällets energi- och råvaruförsörjning, samt lokal och global miljöpåverkan vid produktion, användning/konsumtion och kvittblivning/avfallshantering.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, konflikter om markanvändning m m).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Den svenska miljölagstiftningen samt andra styrmedel inom miljöområdet. Konsekvenser för företag och organisationer.

Metoder inom miljöområdet som utnyttjas inom näringsliv och förvaltning.

Litteratur
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, senaste upplagan.
Energiläget, aktuell upplaga.
de Facto, senaste upplagan (Miljömålsrådets årliga uppföljning).
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Referens: Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004. ISBN 91-44-02813-X.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Ovanstående texter kan på grund av områdets snabba utveckling komma att ändras inför kommande läsår