Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MILJÖ OCH MANAGEMENTFMIF05
Environmental Management

Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI065, FMIF01, FMIF15 och GEMF01. Obligatorisk för: W3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift i miljörätt, uppsats inklusive opposition samt skriftlig tentamen. Slutbetyget baseras till 40% på uppsatsbetyget och till 60% på betyget på tentamen. Övrigt: Undervisningsformer: föreläsningar, uppsats i grupp under handledning, inlämningsuppgifter i grupp, redovisningsseminarier. Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och verktyg. Utöver det skall den studerande tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen belyser för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer. Kursen belyser också ekonomiska och administrativa styrmedel samt olika miljöverktyg inklusive deras för- och nackdelar. Exempel på miljöverktyg är lagstiftning, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, miljöledningssystem, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.

I kursen ingår även en inlämningsuppgift i miljörätt, vilken ger en insikt i den legala hanteringen av ett miljöärende. I kursen ingår även en inlämningsuppgift samt ett seminarium kring hållbarhetsbegreppet. Det ingår även en uppsats innebärande en kritisk granskning och analys av ett "miljöverktyg" - dels politiskt bestämda styrmedel, dels metoder och verktyg använda inom näringslivet.

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Pihl, H: Miljöekonomi för en hållbar utveckling. Senaste upplaga. SNS förlag, Stockholm.
de Facto. Senaste upplaga. Naturvårdsverket.
Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket, handbok 2003:5
Innevarande läsår används ovanstående kurslitteratur. På grund av områdets snabba utveckling kan litteraturen komma att ändras.