Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERINGFMI090
Solid Waste Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: W4ms. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 7,5 högskolepoäng inom området miljövård/hållbar utveckling, t ex kursen FMI031 eller FMI065. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända litteraturuppgifter samt godkänd uppsats inklusive godkänd opposition. För godkännande av uppsatsen skall arbetsprocessen kunna följas. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Slutbetyget på kursen baseras på betyget på tentamen samt betyget på uppsatsen, vilka viktas lika. Övrigt: Två omtentamenstillfällen under året: ett på våren, ett i augusti; tidpunkt bestäms i samråd med berörda kursdeltagare. Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva en helhetssyn på avfall och avfallshantering sett ur ett systemperspektiv. Studenten skall stimuleras till reflektion kring kopplingen mellan livsstil, avfallsproduktion och dess miljöpåverkan samt olika styrmedels möjligheter till påverkan. Kursen syftar också till att integrera kunskap om avfallshantering och dess miljöpåverkan med tidigare i utbildningen inhämtade kunskaper. Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Strategi för hållbar avfallshantering. Sveriges avfallsplan. Naturvårdsverket 2005. ISBN 91-620-1248-7.
Sopor hit och dit – på vinst och förlust. FORMAS, Stockholm, 2004.
ISBN 91-540-5920-8
Svensk Avfallshantering 2009. Årsskrift från Svenska Renhållningsverksföreningen. Malmö 2009.
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges nationella miljömål. De Facto 2009 Miljömålen i halvtid.
Konsumera mera - dyrköpt lycka. Formas, Stockholm, 2007.
Ev artiklar samt utdelat material i samband med föreläsningar
Uppkopierat material i pärm:
Avfallskompendium (miljö- och energisystem, 2006)
Utdrag ur Miljöbalken (1998:808) kap. 1, 2 och 15
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.
Handbok med allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. (Naturvårdsverkets, handbok 2003:4)
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet.
(Renhållningsverksföreningen, rapport 01:14)
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2007 NV rapport 5902 , 2008.
Utdrag ur "Miljömålen - uppföljning och förslag". Kapitel 5.15, God bebyggd miljö
Klimatavtryck från hushållens matavfall, 2008. Rapport gjord av SIK på uppdrag av konsumentföreningen, Stockholm.