Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MILJÖSYSTEMANALYS: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGFMI085
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMIN10. Valfri för: RH4, W4ms. Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Någon av kurserna GEMF01, FMI031, FMI065, FMIF05, FMIF01, FMIF10 eller VTVA05. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, samt genom uppsatsarbete med slutseminarier. För godkännande av uppsatsen krävs att kursledaren haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Deltagande i seminarier och redovisningar är obligatoriskt. Betygsättning baseras till 50 % på det individuella uppsatsarbetet med efterföljande seminarier; 50 % baseras på i grupp författad miljökonsekvensbeskrivningsrapport och den efterföljande individuella granskningsprestationen. Övrigt: Extratillfällen för examination (t ex försvar av uppsats) ordnas i anslutning till omtentamensperiod. Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt rapport- och uppsatsskrivande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som ett hjälpmedel i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan: Stategisk miljöbedömning, SMB.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning, uppsatsförfattande, redovisningar, studiebesök/fältarbete. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier baserade på kurslitteraturen. Genom att medverka vid genomförande av (delar av) en miljökonsekvensbeskrivning får kursdeltagarna övning i användandet av olika metoder som kan användas vid miljökonsekvensbeskrivning. Det enskilda uppsatsarbetet innebär tillämpning av MKB/SMB-relaterade frågeställningar och fördjupning av kunskaperna inom ett mer begränsat område.

Litteratur
Cherp A: Environmental assessment & environmental review. 2005 (kompendium)
Glasson, J, Therivel, R, Chadwick A: Introduction to environmental impact assessment. Routledge 2005 (3rd edition).
Kjellander, C, Hedlund, A: MKB – introduktion till miljökonsekvensbeskrivning. Studentlitteratur 2007.
Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket 2006.
Wallentinus, H-G (red.): MKB. perspektiv på miljökonekvensbeskrivning. Lund: Studentlitteratur 2007.
Myndighetspublikationer, artiklar, stenciler.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående, men på grund av områdets utveckling kan listan komma att ändras.