Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKT - MEKANIKFMEN05
Project - Engineering Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME071. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se, Mekanik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet mekanik med angränsande ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arbetet kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete. Ett krav är att uppgiften är väl avgränsad och motsvarar 200 arbetstimmar.
Exempel på ämnesområden är analytisk mekanik, vågutbredning, avancerad kontinuumsmekanik och fordonsdynamik.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.