Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KONTINUERLIGA SYSTEM, PROJEKTDELFMA023
Applied Mathematics, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: Pi2. Valfri för: F2. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA021 Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen i Kontinuerliga system med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att i anslutning till FMA021 i projektform göra en fördjupad teoretisk studie inom ett avgränsat område eller/och modellera ett tekniskt system, och att presentera resultaten muntligt och skriftligt, med förberedd opposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Innehåll
Se FMA021.

Litteratur
Se FMA021.