Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HÖGTEMPERATURMATERIALFKMN10
High Temperature Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: I4, M4, N5m. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgift, projektrapport. Övrigt: Kursen ges nästa gång VT2012 och därefter vartannat år. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Fördjupning av kunskaperna om högtemperaturmaterial och deras beteende under olika förhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen. Materialbeteende vid hög temperatur: Plasticitet, utmattning, kryp, oxidation och korrosion. Metaller och intermetaller, rostfria stål-, nickel- och koboltbaserade superlegeringar, keramer och kermet för högtemperaturtillämpningar. Legeringsteori, värmebehandling och härdningsmekanismer. Termiska barriärskikt och ytbeläggningar.

Litteratur
Meetham, G. W. & M. H. Van de Voorde: Materials for High Temperature Engineering Applications. Springer-Verlag(2000). ISBN 3-540-66861-6.