Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
POLYMERA MATERIALFKMN01
Polymer Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: I4, M4, MD4. Kursansvarig: Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge teknologerna detaljerade kunskaper om polymera materials mekaniska egenskaper i relation till struktur och deras bearbetning och användning under olika förhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

känna till:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att karakterisera materialens mikrostruktur och egenskaper med hjälp av

ljus-/svepelektronmikroskopi och mekaniska provningsmetoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att kunna:

Innehåll
Klassificering av polymera material. Polymera materialens struktur och egenskaper. Kristallinitet, viskoelasticitet, krypning och spänningsrelaxation. Mekaniska provningsmetoder. Materialkarakterisering med ljus- och svepelektronmikroskopi. Bearbetningsmetoder för polymera material. Användningsområden för polymera material och senaste utvecklingstendenser. Miljöaspekter och återvinning.

Litteratur
Ebewele, Robert O. Polymer Science and Technology, CRC Press, March 2000.
ISBN: 9780849389399