Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERAD MATERIALTEKNOLOGIFKM070
Advanced Materials Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, F4bem, I4, M4bem, M4pr, M4pu, MD4, N5m. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter/projektrapport. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Fördjupning av kunskaperna om materialvetenskapliga grunder och förlopp som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas: kristallstrukturer, enkristaller, stereografiska projektioner och polfigurer. Fasjämvikter och stelningsprocesser, binära och ternära fasdiagram, legeringsteori. Gitterdefekter, Thomson tetraeder och partiella dislokationer. Materialkarakterisering med ljus- och svepelektronmikroskopi, DTA, DSC och TGA. Termofysikaliska egenskaper. Diffusion, Kirkendall effekt. Plastisk deformation, kryp. Fasomvandlingar och härdningsmekanismer i vanliga konstruktionsmaterial inklusive lätta material, moderna legeringar och utvecklingstrender. Bio- och idrottsmaterial. Korrosion och ytteknik. Vätskornas reologi.

Litteratur
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Sixth Edition, Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0-7506-4564-4.