Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MATERIALFKM050
Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Univ.lektor Christina Bjerkén, Christina.Bjerken@material.lth.se, Materialteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen, muntligt redovisade uppgifter, skriftlig materialvalsuppgift. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall veta hur material, egenskaper och tillverkning hänger samman, och hur detta påverkar design och användning av produkter i olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen definierar olika materialegenskaper såsom styvhet, plasticitet, formbarhet, optiska egenskaper, termiska egenskaper m.m. samt hur dessa beror av materialets uppbyggnad och tillverkning. Diskussionen sker med utgångspunkt från olika materialtyper och tillverkningsprocesser för material.

Litteratur
Manufacturing, Engineering & Technology, 5 Ed., Serope Kalpakjian, Steven Schmid. ISBN:0131489658 Publisher:Prentice Hall