Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
NANOMATERIAL - TERMODYNAMIK OCH KINETIKFFFN05
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAFN15, FMF150 och KOO045. Valfri för: F4, K4m, MNAV1, N4m. Kursansvarig: Dr. Kimberly Dick Thelander, kimberly.thelander@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i termodynamik. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se.

Syfte
Kursen ger en översikt över termodynamiska fenomen och kinetiska processer viktiga inom materialvetenskap och som kan användas för nanomaterial.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna argumentera aktivt om termodynamiska och kinetiska problem som gäller nanomaterial.

Innehåll
Grundläggande termodynamik; termodynamisk jämnvikt; fasjämnvikt och fasdiagram; reaktioner och reaktionskinetik; värmetransport; masstransport i fast fas och i vätskor; storlekseffekter.

Litteratur
DeHoff, R.: Thermodynamics in Materials Science. CRC, 2nd edition, 2006. ISBN: 0849340659
ELLER
(ALTERNATIV) B. S. Bokstein et al., Thermodynamics & Kinetics in Materials Science, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-852804-3