Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ELEKTRONISKA MATERIALFFFF01
Electronic Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FFF100 och FFFF05. Obligatorisk för: N2. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Dan Hessman, Dan.Hessman@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAFA10 Kvantfenomen och nanoteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Övrigt: Obligatoriskt deltagande i laborationer samt planerings- och redovisningsarbete. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se.

Syfte
Under kursens första del studeras, med utgångspunkt från den kvantmekanik som t.ex. behandlats i kursen Kvantfenomen och nanoteknologi, fasta material och då särskilt deras elektriska egenskaper. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer. Därmed knyter kursen direkt an till de tillämpningar som behandlas i den senare följande kursen i Ellära och elektronik. Dessutom diskuteras översiktligt även materias optiska och dielektriska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna beskriva och med enkla modeller förklara fasta materials egenskaper, särskilt med avseende på elektriska tillämpningar

- kunna förklara enklare elektroniska komponenters funktion

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna förstå i kursen använda modellers förutsättningar, möjliga användningsområden och begränsningar

- kunna genomföra och utvärdera experiment samt skriva laborationsrapport

Innehåll
Elektronens partikel- och vågegenskaper, bindning i kristaller. Elektronstruktur: fri-elektronmodellen och bandstruktur. Elektrisk ledningsförmåga; metaller, halvledare och isolatorer. Elektroniska komponenter: pn-övergången och introduktion till bipolära och fälteffekt-transistorn. Översikt över materials optiska och dielektriska egenskaper.

Litteratur
Föreläsningskompendium av Günter Grossmann samt kompletterande material och laborationshandledningar.