Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FENOMEN I NANOVETENSKAP - EFFEKTER AV STORLEK OCH SJÄLVORGANISATIONFAFN20
Unifying Concepts in Nanoscience: Size Effects and Self-assembly

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: MNAV1, N4. Kursansvarig: Prof Tommy Nylander, Tommy.Nylander@fkem1.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: 120 hp i ämnesområdena kemi/fysik/nanovetenskap vid LTH eller den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Uppsats (60 %) på vetenskaplig artikel, muntlig examen (40 %). Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges i samverkan med DTU och Köpenhamns universitet, varför 2/3 av föreläsningarna ges i Köpenhamn. Utgifter för resor täcks. Hemsida: http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=26740&xslt=simple6¶m8=false¶m1=175026.

Syfte
Kursens syfte är att förstå de speciella biologiska, kemiska och fysikaliska egenskaperna hos nanosystem, och att lära sig att kombinera klassiska discipliner (termodynamik, kvantmekanik, etc) på avancerad nivå för att beskriva specifika exempel på nanosystem och nanofenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha tillgodosett sig kunskap om grundläggande teori, metoder samt de vetenskapliga frågor som adresseras inom nanovetenskap i ett brett perspektiv.

Innehåll
Den fysikaliska och kemiska grunden för de speciella egenskaperna hos nanosystem är systematiskt utvecklade genom enkla modeller och exempel från modern nanovetenskap och nanoteknologi.

Följande ingår: storlekseffekter, fluktuationer, självorganisation, miceller, nanopartiklar, kemiska, biologiska, elektriska, magnetiska och optiska egenskaper hos molekylära och fasta nanostrukturer.

Litteratur
J. Israelachvili “Intermolecular & Surface Forces” (Academic Press), P.A. Cox “The Electronic Structure and Chemistry of Solids” (Oxford).
Standardtexter på magisternivå inom fysikalisk kemi, mekanik, biologi och kvantfysik.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Skriftlig rapport.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Rapport skrivs.

Kod: 0208. Benämning: Muntlig examen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig examen.