Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ENERGI- OCH MILJÖFYSIKFAFA20
Energy and Environmental Physics

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF107 och FAFA15. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Nina Reistad, nina.reistad@fysik.lth.se och Kristina Stenström, kristina.stenstrom@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, del 1 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/fafa1520/.

Syfte
Studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Ekosystemteknik. Studenten skall beredas möjlighet till en förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för en hållbar samhällsutveckling m.a.p. energiförsörjning och miljö; träna problemlösning, experimentellt arbete och öva modelltänkande. Studenten skall på en elementär nivå introduceras till något ingenjörsmässigt beräkningsverktyg för beräkningar, analys, modellbygge och simulering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition och fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: modellbyggnad, beräkningsteknik, simulering, koppling mellan modeller och experiment. Grundläggande metrologi: experimentell metodik, planläggning av experiment, hantering, analys, presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor, distribution, miljöpåverkan. Gaser: koncentration, blandningsförhållande, tryck, transport. Termodynamikens huvudsatser: entropi, temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, kretslopp. Elektromagnetisk strålning: temperaturstrålning, strålningsbalans, ljusets växelverkan med materia, absorption och elastisk spridning, atomer och molekyler. Joniserande strålning: aktivitet, sönderfall, absorberad dos, dosekvivalent. Tillämpningar och mätmetoder.

Litteratur
Reistad, N. och Stenström, K. Energi- och miljöfysik, Lund 2010.
Reistad, N. Börja med MatLab. Lund 2010.
Laborationshandledningar i fysik för W. Fysiska institutionen, Lund 2010.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Tillgång till internet och MatLab.

Kod: 0208. Benämning: Energi- och miljöfysik.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Tillgång till internet och MatLab.