Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FYSIKFAF604
Physics

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAFA40. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Rolf Petersson, rolf.petersson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som avgör betyget för kursen. Kursens laborationer måste vara godkända. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: En laboration utföres vid fysiska institutionen i Lund. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge baskunskaper i experimentell metodik, fluidfysik och ellära. Den experimentella metodiken skall ge studenten verktyg att analysera och bygga samband mellan olika fysikaliska storheter inom samtliga tekniska områden. Specifikt tillämpas detta inom denna kurs på områdena fluidfysik och ellära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Jönsson, Göran: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support 2009. ISBN: 978-91-972499-9-7
Petersson, R: Kompendium i Experimentell metodik med laborationshandledning. Lund 2009.
Borgström. S, Jönsson. G, Kullberg. R: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur1996. ISBN: 91-44-00061-8.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Fysik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen ger tentamensbetyget 3,0 till 6,0. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0205. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. En laboration är godkänd då alla dess moment är godkända, dvs. förberedelseuppgifter, laborationsutförande och redovisning. En laboration som inte blir godkänd under pågående läsperiod är underkänd och måste i sin helhet göras om vid nästa möjliga tillfälle. Delmomentet omfattar: Enligt laborationshandledningen.