Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
RUMSLIG ANALYSEXTN75
Spatial Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: GISN01. Valfri för: L4gi. Kursansvarig: Ola Hall, ola.hall@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: L: EXTF80/EXTA45 Geografisk informationsteknik och FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs; Övriga LTH: EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier och FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs; Naturvetenskap: NGEA12 Geografiska informationssystem och NGEA07 Naturgeografisk teori och metodik. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Poängantal. Prestationsbedömning: Skriftlig examen. Godkänd på alla inlämningsuppgifter samt deltagande på obligatoriska moment. Hemsida: http://www.geko.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och praktisk färdighet inom rumsliga analytiska metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• förklara korrelationer mellan geografisk data,

• tolka, diskutera och tillämpa regression av geografiska data,

• förklara och tillämpa geostatistik,

• ingående förklara skalproblematiken inom rumslig analys och geografiska data,

• översiktligt beskriva analysmetoder för stora geografiska datamängder, och

• förklara grundläggande uppbyggnad av geografiska beslutstödssystem.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• självständigt genomföra analyser och tolka resultat från regressionsanalyser, och

• förstå och tillämpa speciella rumsliga analytiska metoder på geografisk data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• självständigt förhålla sig till såväl rumsliga som vanliga statistiska mått och metoder,

• kritiskt förhålla sig till geografiska data och olika analytiska tekniker, och

• utvärdera tillförlitligheten i analyser genomförda med olika metoder.

Innehåll
Kursen består av 5 delmoment:

• regression och andra grundläggande modelleringsmetoder,

• geostatistik,

• skalproblem,

• analys av stora datamängder, och

• rumsliga beslutstödstekniker.

Litteratur
Kurskompendium från institutionen