Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GEOGRAFISKA DATABASEREXTN70
Geographical Databases

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA216 och GISN06. Valfri för: L4gi. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: L: EXTF80 Geografisk informationsteknik och EDAA20 Programmering och databaser eller EXTF45 Geografisk informationsteknik och EDA501 Programmering; Övriga LTH: EDAA01 Programmeringsteknik - fortsättningskurs; Naturvetenskap: NGEA12 Geografiska informationssystem. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Poängantal. Prestationsbedömning: Skriftlig examen och betygsatt projektarbete. Godkänd på alla inlämningsuppgifter samt deltagande på obligatoriska moment. Hemsida: http://www.geko.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en teoretisk förståelse för hur en geografisk databas är uppbyggd och hur den kan användas. Dessutom syftar kursen till att ge praktisk färdighet att modellera, skapa och använda en geografisk databas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• förklara hur frågespråk kan användas för att skapa en relationsdatabas samt för att ställa avancerade frågor,

• beskriva hur geografiska data kan lagras och sökas i en databas,

• analysera för- och nackdelar med att lagra geografiska data i en databas i jämförelse med ett filsystem,

* förklara spatiala index,

• redogöra för grundkoncept i objektorienterade modellering, och

• förklara hur objektorienterad modellering kan användas för att beskriva strukturen i en geografisk databas.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• självständigt skapa en objektorienterad modell över strukturen i en geografisk databas i ett standardiserat modelleringspråk, och

• kunna kommunicera med en databas designad för geografiska data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kritiskt förhålla sig till struktur och lagringstekniker för geografiska data.

Innehåll
Kursen innehåller de centrala områdena för hantering av geografiska databaser. De områden som särskilt behandlas är spatiala (rumsliga) databaser, objektorienterad modellering av innehållet i en geografisk databas, frågespråket SQL (samt en rumslig utvidgning av detta språk) och rumsliga index.

Litteratur
Worboys, M. och Duckham, M.. GIS: A computing perspective, 2nd edition, CRC Press, 2004, ISBN: 0-415-28375-2
Kurskompendium från institutionen