Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
NEUROBIOLOGIEXTN65
Neurobiology

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: N5nbm. Kursansvarig: Eric Warrant, Eric.Warrant@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: EXTF15 Humanfysiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av lektioner, gruppseminarier, en tidskriftsklubb (”journal club” där studenterna redovisar vetenskapliga originalartiklar) samt laborationer och övningar. Deltagande i gruppseminarier, laborationer, övningar och tidskriftsklubben samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt om inte annat anges i schemat. Examination sker fortlöpande under kursen i form av skriftliga deltentamina samt under obligatoriska moment. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.cob.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande aspekter av nervcellers byggnad och funktion, signalering mellan och inom nervceller, nervsystemens byggnad, evolution, utveckling och regeneration, och neuronal styrning av beteende och högre kognitiva funktioner.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbplats, www.biol.lu.se/biologi