Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
VATTENVÅRDEXTN25
Water Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO787. Valfri för: W4. Kursansvarig: Per Nyström, per.nystrom@limnol.lu.se, Biologiska institutionen. Förkunskapskrav: 105 hp inom programmet inkluderande VVR111 och EXTA01. Prestationsbedömning: Examination sker i regel skriftligt och muntligt, dels i form av en sammanfattande skriftlig tentamen nära kursens slut, dels i form av skriftliga och muntliga projektredovisningar. För godkänt på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektrapportering samt aktivt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på den skriftliga tentamen och det individuella litteraturprojektet. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. Övrigt: Undervisningen utgörs av föreläsningar, fältövningar (21 timmar), seminarier (18 timmar), gruppövningar, projektarbeten (36 timmar), såväl individuellt som i grupp, samt studiebesök på myndigheter och konsultföretag. Deltagande är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se.

Syfte
Syftet är att studenterna ska förvärva en integrerad syn på vatten som naturresurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Ha förvärvat

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha förvärvat

Innehåll

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi