Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTRODUKTIONSKURS I KINESISKA FÖR CIVILINGENJÖRER, DEL 2EXTF60
Introductory Course in Chinese for Engineers, Part 2

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: C3, D3, E3. Kursansvarig: Marita Ljungqvist, Marita.Ljungqvist@ostas.lu.se, Kinesiska. Förkunskapskrav: EXTA35. Prestationsbedömning: För godkänt resultat på kursen krävs förutom godkänt resultat på under terminen fortlöpande tester och på de avslutande slutproven dessutom regelbunden närvaro vid lektionerna (minst 75%) samt aktivt deltagande vid dessa. Bedömning av studentens närvaro, aktivitet och prestation vid lektionerna utgör sammanlagt 20% av den slutliga sammanfattande bedömningen. Den studerande skall vid återkomst till Sverige kunna visa upp intyg på godkänt resultat från Zhejiang University för att få godkänt betyg på kursen. Övrigt: Kursen är förlagd till Zhejiang University i Hangzhou, Kina. Undervisning sker i första hand på kinesiska. Endast ett sluttentamenstillfälle för varje del erbjuds i Kina. Student som inte lyckas slutföra kursen vid detta tillfälle erbjuds möjlighet att tentera kurs i Lund med liknande kursinnehåll. Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen bygger på en genomgång av kinesisk grammatik, ordkunskap och skrift (ca 60%) samt träning i muntlig språkfärdighet (ca 40%). Materialet består till större delen av elementära sakprosatexter.

Litteratur
Utdelas på plats