Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KOMMUNIKATION, TÄNKANDE OCH ETIK - KOGNITIVA OCH KULTURELLA PERSPEKTIVEXTF55
Communication, Thinking and Ethics - Cognitive and Cultural Perspectives

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: KID3. Kursansvarig: Docent Agneta Gulz;, Agneta.Gulz@lucs.lu.se ; och Doktorand Maria Larsson, Maria.Larsson@lucs.lu.se, Filosofiska inst. Prestationsbedömning: Gruppuppgifter, gruppredovisningar, individuella uppgifter samt slutprojekt. För slutbetyg krävs att allt följande är godkänt: gruppuppgifter, gruppredovisningar, individuella uppgifter samt slutprojekt. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, övningar, muntliga redovisningar och samtliga bedömningsgrundande moment. Hemsida: http://www.lucs.lu.se.

Syfte
Det övergripande syftet är att studenterna ska öka sin medvetenhet om hur en
industridesigners val kan påverka (i) människor från olika grupper och kulturer
samt (ii) samhällsutvecklingen.
Kunskapsområdet kursen rör sig inom är ”människor som informationsvarelser i och
med världen”, där särskild tyngdvikt läggs på individuell och kulturell variation.
Kursen erbjuder rika möjligheter att diskutera förhållningssätt till det man lär sig
om mänsklig kognition, kommunikation samt etik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna samverka effektivt i gruppredovisningar av litteratur inom kursens teman
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

visa medvetenhet om vidden av individuell och kulturell variation med avseende
på informationshantering i t.ex. kommunikation, problemlösning och lärande

visa insikt i hur kulturell variation hos människan som informationsvarelse
kan/bör påverka en produktdesignsprocess

visa insikt i hur etiska perspektiv kan/bör påverka en produktdesignsprocess

Innehåll
Tre huvudteman bearbetas i kursen: i) människors informationshantering, ii)
kommunikation och iii) grunder i etik. Genom vardera av dessa teman löper två tväraspekter: a) informationshantering som situerad, dvs. människor som
informationsvarelser i samspel med omgivningen och b) individuell och kulturell
variation. Vidare är kursen övnings-och uppgiftsorienterad. Den är centrerad kring
gruppuppgifter och individuella uppgifter. Den ger stort utrymme för träning i att
presentera och diskutera kurstemana i muntlig och skriftligform. Den ger även
studenterna möjligheter att diskutera sina egna pågående projektarbeten i relation
till kursens teman om människans informationshantering, kommunikation och etik.

Litteratur
Papanek, V: The Green Imperative. (1995). Thames and Hudson, London.
Alternativ: Thorpe, A. (2008). Design för hållbar utveckling.
Litteraturkompendium: LUCS.