Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PORTFÖLJVALSTEORIEXTF35
Portfolio Selection

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKK11 och TEK030. Valfri för: I4. Kursansvarig: Erik Norrman, erik.norrman@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande statistik. Prestationsbedömning: Undervisningen bestär av föreläsningar, diskussioner och datorövningar. Examinationen består av datorbaserade övningar och en skriftlig tentamen i slutet av kursen som täcker kurslitteraturen och föreläsningarna. För att bli godkänd på kursen måste studenten bli godkänd på varje del av examinationen. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKK11. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se/GU/GUB.asp.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en genomgripande förståelse för portföljval och investeringsanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

uppvisa kunskaper i portföljvalsteori och investeringsanalys med särskild fokus på:

· "mean-variance"-modellen, i synnerhet förmågan att förklara och kritiskt värdera hur den optimala portföljen ser ut med och utan en riskfri tillgång,

· faktormodeller, inklusive både modeller med ett index och multifaktormodeller,

· jämviktsmodeller med tonvikt på kapitaltillgångsprissättningsmodellen och arbitrageprissättningsmodellen,

· hypotesen om effektiva marknader, framför allt kunskaper om och förklaringar till avvikelser och hur test av ineffektivitet kan göras med fallstudier,

· värderingsmodeller, inklusive både enperiods- och flerperiodsmodeller med tillväxt,

utvärdering av portföljhantering genom "benchmarking" och enparameterstekniker.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha uppvisat förmåga att självständigt:

· göra beräkningar för att konstruera en "mean-variance" effektiv och optimal portfölj genom att använda lämpliga program och empiriska data,

· göra beräkningar för att konstruera effektiva portföljer med utgångspunkt i faktormodeller,

· göra beräkningar för att testa jämviktsprissättningsmodeller som kapitaltillgångsprissättningsmodellen,

analysera och tolka resultaten av sitt eget självständiga arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förmåga att bedriva vidare studier i ämnet och söka och utvärdera information med en häög grad av självständighet samt ha utvecklat förmågan att individuellt skriva en empiriskt orienterad uppsats.

Innehåll
Kursen behandlar teoretisk och tillämpad portföljvalsanalys. Ämnesområden som behandlas innefattar frågor som är relaterade till "mean-variance"-teori, indexmodeller, jämvikts- och arbitrageprissättningsmodeller, teorier om effektiva marknader samt värdering och utvärdering av portföljhantering och investeringsanalys. Kursen syftar till att träna studenter i att använda datorprogram för att identifiera optimala portföljer under olika föutsättningar på marknaden.

Litteratur
Elton, Edwin J., Martin J. Gruber, Stephen J. Brown and William Goetzman (2005): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, sjätte upplagan, John Wiley.
Benninga, Simon (2000): Financial Modeling, andra upplagan, MIT Press.
Kompletterande material