Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PARTIKELFYSIK OCH KOSMOLOGIEXTF05
Particle Physics and Cosmology

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FKF050. Valfri för: F4, F4asf. Kursansvarig: Leif Jönsson, Leif.Jonsson@hep.lu.se, Fysiska inst (MN). Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända hemuppgifter, godkänd laborationsrapport samt godkänd muntlig tentamen. Övrigt: Kursen samläses med motsvarande kurs vid naturvetenskaplig fakultet.

Syfte
Kursens syfte är att ge en övergripande redogörelse för de fundamentala upptäckter, som gjorts inom partikelfysiken de senaste decennierna och som lett fram till dagens bild av materiens uppbyggnad baserad på subnukleära beståndsdelar. En introduktion till de kvantfältteorier som utvecklats för att beskriva växelverkan mellan materiens byggstenar ges. Vidare kommer de grundläggande begreppen inom acceleratorteknologin samt den experimentella tekniken som används i dagens elektroniska detektorer att gås igenom . Presentationer av aktuella forskningsprojekt som avdelningarna för experimentell och teoretisk högenergifysik deltar i kommer att ges. I kursen ingår också en laboration, som avser att mäta livstiden hos kosmiska muoner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha tillägnat sig förmågan att extrahera den relevanta informationen ur en vetenskaplig text och kunna redogöra för denna.

Innehåll
Fysik: En kort repetition av relativitetsteori och kvantmekanik, kvanttal och konserveringslagar, elektromagnetisk-, svag- och stark växelverkan, Higgsmekanismen, betydelsefulla upptäckter och experimentella tester av Standardmodellen, nya teorier, kosmologi.

Teknik: acceleratorteknologi, olika acceleratorer, sekundära strålar, luminositet och kollisionshastighet, detektorteknologi och detektorsystem.

Aktuell forskning: presentationer av aktuella projekt.

Litteratur
Föreläsningskompendium som distribueras av instititutionen.
Kompletterande läsning:
Martin, B.R. & Shaw, G.: Particle Physics, John Wiley & Sons
Williams, W.S.C.: Nuclear and Particle Physics, Oxford Science Publications