Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTRODUKTION TILL KINAS SAMHÄLLSLIV, KULTUR OCH SPRÅKEXTA10
Introduction to Chinese Society, Culture and Language

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: C2, D2, E2. Kursansvarig: Marita Ljungqvist; Språk- och litteraturcentrum, Kinesiska, marita.ljungqvist@ostas.lu.se, Kinesiska. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid seminarierna om minst 80%. Skriftlig och muntlig redovisning av seminarieuppgifter. Övrigt: Förtur ges till studenter som antagits till Kinainriktningen på C, D eller E. Seminarierna omfattar 32 timmar och är förlagda till kvällstid.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om det kinesiska samhället i ett kulturellt och historiskt perspektiv inför vidare studier i kinesiska språket samt studier vid kinesiskt universitet eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina utgör en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa kunskap om Kinas geografi och kulturgeografi, samt ekonomi och samhällssystem utifrån Kinas historia och idéhistoria,

visa förståelse för förutsättningarna för svenska företag att bedriva affärsverksamhet med och i Kina,

visa basal kunskap om det kinesiska språkets historia, struktur och uttal.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera aktuella kinesiska samhällsfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att inom ramen för en avgränsad frågeställning rörande Kina göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter,

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring seminarier som behandlar Kinas klimat, geografi, befolkning och språk, Kinas äldre och moderna historia, det kinesiska språket, det samtida Kina med vett, etikett och matkultur, Kinas religion och filosofi, det moderna kinesiska samhället, samt svensk företagsamhet i Kina med exempel från telekommunikation och verkstadsindustri.

Litteratur
Vid seminarierna utdelat material som också återfinns på kursplattformen