Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGNHISTORIAEXTA05
History of Design

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK260. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Måns Holst-Ekström, mans.holst-ekstrom@kultur.lu.se, Konsthistoria och visuella studier. Prestationsbedömning: Examination sker genom hemskrivning. Uppsamlingsskrivningar erbjuds på samtliga moment i januari och augusti.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande kunskaper inom fältet designhistoria, särskilt industridesignens historia och dess stil- och modemässiga samband med den visuella kulturen.

Den studerande har även erfarenhet av design som uttryck för teknisk och industriell utveckling liksom den studerande har kunskap om designrollens historia.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha fått inblick i grundläggande metoder inom kunskapsområdet vid studiet av design.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha övats i att relatera ämnesområdet till olika samhälleliga och kulturella kontexter; makt, genus och etnicitet är för den studerande uppenbara och grundläggande aspekter vid studiet av design.

Innehåll
Struktur
Kursundervisningen utgörs av lektioner och seminarier där den studerande även ges möjlighet till att diskutera sina egna pågående projektarbeten i ett kritiskt sammanhang.

Innehåll
Kursen ger en översiktlig presentation och problematisering av huvuddragen i Västerlandets designhistoria. Studieobjekten utgörs av en mångfald olika slags designobjekt.

Studieobjekten diskuteras både i förhållande till den kultursituation i vilka de tillkommit, till konsttraditionen och till de individuella upphovsmännen, samt i förhållande till utgångspunkter som är relaterade till makt, genus, etnicitet och mångfald. Frågor kring upplevelse, beskrivning, analys och tolkning är centrala.

Litteratur
Hedqvist, Hedvig, Svensk form internationell design, Bokförlaget DN, 2007 (eller tidigare),
ISBN10: 9175887584
ISBN13: 9789175887586
Alternativt
Heskett, John, Industrial Design. London: Thames and Hudson 1987 eller senare.
ISBN 0500201811
ISBN-13 978-0500201817
Vihma, Susann, Designhistoria – en introduktion, Raster Förlag 2003 eller senare.
ISBN 978-91-87215-377