Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TERRESTER EKOLOGIEXTA01
Terrestrial Ecology

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK010. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Docent Håkan Wallander, Hakan.Wallander@mbioekol.lu.se, Biologiska institutionen. Förutsatta förkunskaper: VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi. Prestationsbedömning: Skriftlig examen. Övrigt: I laborationerna ingår 16 timmar fältövningar. Hemsida: http://www.biol.lu.se/ekologi.

Syfte
Kursens syfte är att förmedla kunskaper och förståelse av ekologin ur ett evolutionärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Essentials of Ecology, av Townsend, Begon and Harper, förlag: Blackwell.