Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTERNETPROTOKOLLETSF05
Internet Protocol

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS052, ETS110 och ETSF10. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Jens A Andersson, jens_a.andersson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETS130 Kommunikationssystem. Prestationsbedömning: Tentamen och laborationer identiska med ETSF10 samt ett ytterligare prov för kursens första del. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, inom fysiska lagret och länklagret samt om funktionen och uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innebär fördjupade studier av länk- och IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet, och går speciellt djupare in på olika typer av länkprotokoll, transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Litteratur
Preliminärt Forouzan, B. "Data Communications and Networking" McGrawHill, 4th ed. eller Comer, D. "Internetworking with TCP/IP, vol. 1: Principles, protocols and architecture", Prentice-Hall, 5th ed. 2006, ISBN:0131876716
Kihl, M och Andersson, J "Internet", Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-04029-5. Slutlig litteratur anslås på kursens hemsida senast en månad innan kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.

Kod: 0310. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig korttenta. Delmomentet omfattar: Omfattar de första 1,5 hp av kursen.