Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INGENJÖRSPROCESSEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING - METODIKETSA01
Software Engineering Process - Methodology

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS140, ETS141, ETS160 och ETS180. Obligatorisk för: C1, D1. Alternativobligatorisk för: I3. Kursansvarig: Docent Martin Höst, martin.host@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: Godkänd på laborationer och inlämningsuppgifter i EDA016 eller godkänt på alla programmeringsuppgifter i EDA011/EDA017 eller godkänt betyg på tentamen i någon av dessa kurser eller EDA501. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen i form av hemtentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/etsa01.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till. Syftet är även att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Pankaj Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-301-9
Kompendium: Software Engineering Research Group, Project and Exercises in the Software Engineering Process, 2009. (säljs av institutionen)

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitet på inlämnat material från gruppen.

Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat på skriftlig tentamen (i form av hemtentamen).