Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KRAVHANTERINGETS672
Requirements Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS170. Obligatorisk för: IDA3, IDL3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: ETS032 Programvaruutveckling för utveckling av stora system. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförd och rapporterad laboration bedöms parvis, genomförda övningar bedöms individuellt och i grupp och skriftlig tentamen bedöms individuellt. För slutbetyg krävs godkänd laboration, godkända övningar samt godkänd tenta. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Hemsida: http://cs.lth.se/ets672.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Föreläsningar ger en översikt av teorin och hjälp till självstudier. Projektarbete ger praktisk träning i kravprocessens olika delar. Övningarna relaterar teorin till praktik genom diskussion av lösningar till uppgifter. Laborationen ger praktisk övning på att tillämpa datorbaserat kravhanteringsverktyg

Litteratur
Lauesen, S: Software Requirements – Styles and Techniques. Addison-Wesley 2002, el Pearson Professional Education, UK 2001. ISBN: 9780201745702.
Material som anvisas av institutionen.