Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DATORKOMMUNIKATIONETS302
Computer Communication

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IDA1, IEA1. Kursansvarig: Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/christian/Datorkom/.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i datorkommunikation. Kursen ger också ingående förståelse för systemprinciper och implementering av datakommunikation, datanät och distribuerade system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Systemprinciper: Kretskopplade och paketförmedlande nät, nättopologier, vägval, prestanda.

Olika typer av datanät, LAN, WAN. Accessmetoder för trådbundna och trådlösa lokala nät.

Protokoll: OSI-modellen och TCP/IP-modellen för protokoll, kommunikation mellan olika protokollnivåer, adressering, synkronisering, flödeskontroll, felkontroll.

Litteratur
Forouzan, B: Data Communications And Networking. Mcgraw-Hill Education Europe, UK 2007. ISBN: 007-125442-0.