Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERADE AD/DA OMVANDLAREETIN05
Advanced AD/DA Converters

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: D4, D4dpd, E4, E4dpd, MSOC2. Kursansvarig: Pietro Andreani, Pietro.Andreani@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT220 Integrerade A/D och D/A omvandlare. Prestationsbedömning: Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget Godkänd. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin05.

Syfte
Kursen skall ge studenten avancerade kunskaper om två viktiga mixed-signal kretsar, A/D- och D/A-omvandlare, med särskild fokus på Delta-Sigma tekniken. Både tidskontinuerliga och tidsdiskreta Delta-Sigma omvandlare kommer att behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grunder för A/D- och D/A-omvandlare; grunder för Delta-Sigma A/D och D/A omvandlare; först-ordningens- och andra-ordningens Delta-Sigma modulatorer; högre-ordningens Delta-Sigma modulatorer; tidskontinuerliga modulatorer; decimeringsfilter; konstruktion av Delta-Sigma omvandlare på kisel; testning av A/D och D/A omvandlare; senaste rönen inom CMOS Delta-Sigma omvandlare.

Litteratur
Maloberti F: Data Converters. ISBN-10: 0387324852, ISBN-13: 978-0387324852.
Schreier R, Temes G C: Understanding Delta-Sigma Data Converters, ISBN: 0-471-46585-2.