Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ALGORITMER I SIGNALPROCESSORER – PROJEKTKURSETI121
Algorithms in Signal Processors – Project Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, C4ssr, D4, D4is, D4ssr, E4, E4ssr, MSOC2. Kursansvarig: Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti121.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskap om implementering av signalbehandlingsalgoritmer i digitala signalprocessorer. Vidare syftar kursen till att belysa de problem som uppstår vid implementering i realtid och att utvärdera de prestanda som uppnås med implementeringarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Digital signalbehandling har tillämpningar inom vitt skilda områden, t.ex. akustik, medicin och telekommunikation, vilket avspeglas i de projekt som kan genomföras inom kursens ramar. Kursen inleds med att varje grupp (2 - 4 personer) får ett material som redogör för den metod som skall studeras. Det fortsatta arbetet består i att implementera aktuell metod (vanligen i Matlab och i DSP-miljö) och att beskriva dess egenskaper i ljuset av den valda tillämpningen. Rapporteringen utgör en viktig del i projektarbetet och påbörjas redan på ett tidigt stadium i kursen. Handledarna finns tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.

Litteratur
Artiklar och material från institutionen.