Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ELEKTRONIKPROJEKT OCH HÅLLBAR UTVECKLINGESSF05
Project in Electronics and Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS081. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Monica Almqvist, monica.almqvist@elmat.lth.se, och Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Prestationsbedömning: Närvaro på föreläsningar och projektmöten, skriftlig rapport samt muntlig slutredovisning. För godkänt slutbetyg krävs godkänd rapport och projektgenomförande. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket. Hemsida: http://www.elmat.lth.se.

Syfte
Som avslutning på obligatoriet i elektroteknik genomförs en projektkurs. Kursen ska ge den överblick över området elektroteknik som en ingenjör behöver och självförtroendet att kunna använda sina samlade kunskaper i ett projektarbete som innefattar konstruktion och analys. Kursen ska ge övning i att arbeta i grupp, i muntlig framställning och i rapportskrivning. Kursen ska ge kunskap om allvarliga långsiktiga miljöproblem och miljöarbete i företag. Kursdeltagarna ska ges tillfälle att reflektera över samt diskutera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I början av läsperiod vt1 formeras arbetsgrupper om ca fyra teknologer vardera. Varje arbetsgrupp väljer en projektuppgift. Arbetsgrupperna handleds av lärare från ESS-kurserna elektronik, analog elektronik, komponentfysik, digital signalbehandling, elektromagnetisk fältteori, elenergiteknik och mätteknik.

I slutet av läsperiod vt 1 ska varje arbetsgrupp ha ett projektmöte där tidplan och blockschema presenteras.

Under läsperiod vt 2 träffar arbetsgruppen sin handledare en gång per vecka. Grupparbetet ska utmynna i en skriftlig rapport och redovisas muntligt i konferensform.

Under läsperiod vt 2 ges föreläsningar och hålls diskussionsseminarier under teman som t ex globala miljöfrågor, klimat, naturresurser, projektledning och rapportskrivning behandlas.

Litteratur
Persson G: Råd & riktlinjer för rapportskrivning.
Artiklar, föreläsningsanteckningar och studiematerial inför diskussionsseminarierna.