Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ELEKTRONIKESS010
Electronics

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE022, ETE115, ETI195, ETI196 och ETIA01. Obligatorisk för: E1. Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, Bertil.Larsson@eit.lth.se och Prof. Anders Karlsson, Anders.Karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Examinationen består av godkända laborationer, labrapporter, inlämningsuppgifter, projektarbete, obligatorisk föreläsningsserie samt två tentamina, del 1 och del 2. Två omtentamina per år finns för de ovan beskrivna del 1 och del 2. Föreläsningsserien och laborationerna ges endast en gång per år. Betyget viktas som det trunkerade medelvärdet av resultatet på del 1 och del 2. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ess010.

Syfte
Kursen skall ge baskunskaper för fortsatta studier i elektroteknikämnet. Teknologen skall få en helhetssyn av och kunna visa prov på kunskaper om elektriska system, dvs. funktionsblockens uppbyggnad av scheman, komponenter, källor och belastningar. Teknologen skall också ha tillägnat sig kunskaper och färdigheteri kretsteori samt grunderna om hur signaler behandlas i tid- och frekvensplanet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Hambley, A: Electrical Engineering Principles and Applications. Pearson 2008. ISBN-10: 0131989227; ISBN-13: 9780131989221
Gustafsson, Karlsson, Lundin: Kretsteori, Exempelsamling 2010. Elektro och informationsteori
Larsson, m.fl.: Elektronik Laborationer 2010
Labkit, Elektro och informationsteori, Elektrisk mätteknik i samarbete med ELFA (gratis för kursdeltagare)

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Deltentamen 1.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kretsteori, grunder och växelströmslära.

Kod: 0209. Benämning: Deltentamen 2.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen, men framför allt system uppbyggda kring operationsförstärkaren samt AD/DA-omvandling, digitala komponenter.

Kod: 0309. Benämning: Föreläsningar och projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd närvaro. Delmomentet omfattar: Övergripande kunskaper och helhetssyn på elektriska system samt projektarbete med rapportskrivning. Övrigt: Föreläsningsserien och projektet ges endast en gång per år.

Kod: 0409. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationer.