Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKT I SYSTEM PÅ CHIPSEITN25
Project in System-on-Chip

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: MSOC2. Kursansvarig: Prof Peter Nilsson, Peter.Nilsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: Minst 45 hp avklarade inom masterutbildningen. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering. Hemsida: http://www.eit.lth.se/course/eitn25.

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i valt vetenskapsområde. Projektet ska vara på avancerad nivå med tydlig forskningsanknytning. Projektet ska genomföras självständigt företrädesvis av två studenter tillsammans. Det kan med fördel väljas så att det passar ihop med examensarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Vetenskapliga originalartiklar eller annan litteratur med anknytning till det valda arbetet.