Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DIGITALA STRUKTURER PÅ KISELEITF35
Introduction to Structured VLSI Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EIT120. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D4, D4dpd, D4is, E4, E4dpd. Kursansvarig: Joachim Rodrigues, joachim.rodrigues@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik. Prestationsbedömning: För godkännande krävs en fullgjord laborationsdel och ett fullgjort projekt. Hemsida: http://www.eit.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar följande fyra moment: 1) Konstruktionsarbetets olika steg baserade på moderna konstruktionshjälpmedel, 2) Användning av språket VHDL som indata för automatisk syntes, 3) Konstruktion av synkrona system genom utveckling av klockcykeltrogna modeller, 4) Användning av programmerbara grindmatriser (FPGA) för att ta fram tidiga prototyper.
Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborationer och en inlämningsuppgift. Laborationerna är utformade som praktiska konstruktionsövningar baserade på verktyg för simulering, syntes och optimering där FPGA används som målteknologi. Inlämningsuppgiften utgör en direkt fortsättning på laborationerna.

Litteratur
Referenslitteratur: Perry, D.: VHDL, Mc. Graw-Hill, 3rd Edition, ISBN 0-07-049436-3. Navabi, Z.: VHDL, Mc. Graw-Hill, 2nd Edition, ISBN 0-07-046479-0.
Pedroni, VA: Circuit design with VHDL, MIT Press, ISBN 0-262-16224-5.