Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTERNET - TEKNIK OCH APPLIKATIONEREITF25
Internet - Techniques and Applications

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS052 och ETS130. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: F4, Pi4. Kursansvarig: Anders Ardö, anders.ardo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: Datorerfarenhet och studievana motsvarande 1 års universitetsstudier. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen, elektroniska inlämningsuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se.

Syfte
Ge en grundläggande introduktion till Internet och datorkommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå grunderna i hur datorer kommunicerar

Känna till de vanligaste Internetprotokollen

Ha kunskap om Internetapplikationer som t.ex. Web

Vara orienterad om säkerhetsrisker

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda Internet applikationer

Göra enkla Web sidor

Kunna använda verktyg för att analysera ethernet baserade kommunikationsprotokoll

Göra enklare säkerhetsvärderingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Vara förtrogen med Internet's kommunikationsarkitektur och protokoll

Vara orienterad om vanliga Internet applikationer som Web

Känna till säkerhetsrisker

Innehåll
Föreläsningarna behandlar följande Internetrelaterade ämnen

Kommunikationsarkitektur och protokoll

Säkerhetsaspekter

Applikationer som t.ex. Web

Standarder

Litteratur
Artiklar och document från Webben.
Kursnoter och laborationer.
Dessutom en kursbok som fastställs senast 1 månad innan kursstart