Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKT I INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK OCH AUTOMATIONEIE061
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: D4, E5, E5em, I4, M4, Pi4. Kursansvarig: Henriette Weibull, henriette.weibull@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: Minst en av fortsättningskurserna EIE015 Kraftelektronik, EIE030 Elkraftsystem, EIE050 Elmaskinkonstruktion, MIE041 Industriell Mätning och Styrning, EIEF01 Tillämpad mekatronik, MIE080 Automation eller MIE090 Automation av komplexa system med betyg 4 eller 5. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Syfte
Projektkursen syftar till ett självständigt fördjupat studium inom något av IEA:s ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA:s forskningsprojekt.

Litteratur
Fastställs vid projektets start, beroende på projektets ämnesområde.